Starbucks with Syd & Soph

Sydney Radke and Sophia Johnson